Okumanın Önemi

İslam Dini ilme, okuyup yazmaya büyük önem vermiştir. Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti”(1) buyurmak suretiyle, insanın daima eğitim ve öğretimle iç içe bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Okumak bir ilaç gibidir. Bize hayatı sevdirir, düşüncelerimizi olgunlaştırır, zihnimizi açar, güzel görmemizi sağlar ve genel kültürümüzü artırır. Rabbimiz: “Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür”(2) buyurarak, bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmağını, okuyan ve faydalı ilim tahsil eden kimselerin okumayanlara göre daha üstün olduğunu beyan etmektedir. Bir başka ayette de: “Kime hikmet verilmiş ise ona çok hayır verilmiş demektir”(3) buyurmak suretiyle bilginin ve bilgi sahibinin değerinin ne kadar yüce olduğunu ortaya koymuştur. Onun için okumaya çok önem vermeli, okuyan bir toplum olmalıyız. Bugün ilim ve teknolojide üstünlüğü yakalamış olan milletler çok okumakla, ilme önem vermekle bu seviyeye gelmişlerdir. Bizim tarihimize baktığımız zaman da, kurduğumuz medeniyetin altında okumaya ve öğrenmeye önem verişimizin yattığı görülmektedir.

Yüce Dinimiz ilim ve eğitimi ibadet kabul etmiştir. İlim öğrenmek için harcanan çaba, Allah yolunda harcanmış bir çabadır ve insanı cennete götürür. Alim bir kimse, yaşadığı topluma ve hatta bütün insanlara ışık tutar, yol gösterir. O öğrendiği bilgi ile hem kendisine hem de diğer insanlara yararlı olur. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde: “İlim tahsil etmek, Allah katında nafile olarak kılınan namaz, tutulan oruç ve yapılan hacdan daha hayırlıdır.”(4) buyurmaktadır.

Hz. Ali ise şöyle söylemektedir: “İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın, hâlbuki ilim seni korur. İlim hâkim, mal mahkûmdur. Mal harcamakla azalır, ilim harcamakla çoğalır.”(5)

Hutbemi bir hadis-i şerifin meâli ile bitiriyorum:“ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma(yani bunların dışında kalma) helâk olursun.”(6)

(1) Alak,1–5                         

(2) Zümer, 9

(3) Bakara, 269

(4) Camiu’s-Sagîr, 2/45.

(5) İhyay-ı Ulumiddin

(6) Mecmauz- zavaid

Comments are now closed for this entry