Emirdağ yöresine ilk yoğun Türk yerleşmeleri 1240 yılında başladı. Ardından 1691 tarihli fermanla; Çilli, Öşili, Kaçarlı, İncili, Hacı Fakılı,  Caberli, Tanburacalı cemaatleri bölgeye iskân edildi. Takip eden yıllar boyunca; Karabağ Türkmenleri, Boynuyoğunlu oymağı, Balkan muhacirleri ve Kafkas göçmenleri bugünkü Emirdağ halkını oluşturdu.
       Emirdağ halkının ilk nüfus verisi 1885 yılına ait olup 16. 575’tir.  Bunun  61’i gayr-i müslim’dir. Merkez nüfusu ise Muslucalu nahiyesine ait olup
 250 hanedir. (1893) Bu da yaklaşık 1.780 kişidir.
      Emirdağ toplam nüfusu 2009 yılında 22.595 köy nüfusu ve 20.253 merkez nüfusu olmak üzere toplam 42.848’dir. 2010 yılı sonuçlarına göre ise Emirdağ nüfusu 22.120 köy nüfusu ve 19.991 merkez nüfusu olmak üzere toplam 42.111 kişi şeklinde tespit edilmiştir. Bu sonuçlar göre 2009  nüfus verileri göz önüne alındığında  737  kişilik bir azalmaya ve oran olarak da %1.7’luk bir düşüşe işaret edilmektedir. Emirdağ nüfusu günlük ortalama 2 kişi azalmaktadır.
   İstatistikler sonucunda Emirdağ merkez nüfusu bakımından Sandıklı, Bolvadin ve Dinar’ın ardından dördüncü; toplam nüfusa göre ise Sandıklı, Dinar, Bolvadin ve Sinanpaşa'nın ardından beşinci ilçesidir.
        Emirdağ 2015 yılından 2016 yılına kadar ilçe merkezinde 589 kişi azalmıştır. Belde ve köylerde ise 379 kişi azalarak yıllardır süren nüfus düşmesinin devam ettiği görüldü.
Köy ve Beldeler Dâhil İlçe Nüfusları:
1-Sandıklı İlçe toplamı      55.770
2-Dinar İlçe toplamı          47.292
3-Bolvadin İlçe toplamı    44.539
4-Sinanpaşa İlçe toplamı  40.119
5-Emirdağ İlçe toplamı     37.045
     Emirdağ nüfusu, 1945-1950’de % 10.46’ lık  artış sağlamış kuruluşundan itibaren 1965 yılına kadar sürekli olarak artmıştır.
      1965’de Emirdağ nüfusu 74.808 kişi ile en üst seviyeye çıkmıştır.1965’den sonra hem iç-göç ve hem de dış-göç hızlanmıştır.1980-85 arası kısmi bir artış gözlense de gerileme günümüze kadar devam etmiştir.
      1988’de Bayat’ın ilçe yapılmasıyla nüfusta 8.147 kişilik bir azalma olmuştur. Diğer taraftan Emirdağ’a bağlı pek çok köy; Sivrihisar, Çifteler ve diğer komşu ilçelere bağlanmıştır.
    1927 yılında kent nüfusu % 8.92’lik oranla 3. 960 kişi, kırsal nüfus % 91.08’li oranla 40.416 kişidir.  Günümüzde Emirdağ nüfusunun  % 50’i kent merkezinde, % 50’si kırsal alanda yaşamaktadır.
  Emirdağ nüfusu;  Eskişehir merkez, Çifteler, Mahmudiye, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya’ya dağılmış bir durumdadır. Yurt dışında ise yoğun olarak Belçika’da bulunmaktadırlar.


YILLAR İTİBARIYLA EMİRDAĞ NÜFUSU
1885
Kadın-erkek nüfusu 16.575’dir. Müslüman nüfusun yanı sıra 61 kişi de gayrimüslim vardır.
1888
Kaza içinde toplam 23.313 nüfus bulunup, bunların 11.654’ü erkek, 11.599’u kadındır. 23.253 Müslüman, 34’ü erkek, 24’ü kadın olmak üzere 58 Ermeni, 3 Rum vardır. Kaza içinde 4.056 ev bulunur.
1893
Kazanın nüfusu umumiyesi 23.954 raddesinde olup 12.182 erkek ve 11.705 kadın Müslim ve 6 erkek 3 kadın Rum ve 35 erkek 23 kadın Ermeni’dir. Tekmil-i kaza dahilinde 4.081 hane bulunur.
1893
Muslucalu merkezinde 250 hane vardır.
1894
Aziziye Hanbarcın
8 805      3 358…………. Erkek  İslam
8 436      3 304…………. Kadın İslam
1895
Ermeni erkek: 35    Ermeni kadın: 23
Rum erkek: 6 Rum kadın: 3
İslam erkek:14.158   İslam kadın: 13.636
1897
İslam kadın: 14.637    İslam erkek: 15.198
(Aziziye kazası dahilinde 390 hanede 1.560 muhacirun iskan edilmiştir.)
1899
Kaza-yı mezkure 15.465’i erkek  ve 14.953’ü kadın  olmak üzere 30.418 nüfusu ve 4.614 haneye havi ve doğrudan doğruya merkezine merbut 48 karye ile Hanbarçın nahiyesini şamildir.
1899
 Merkezde 1.870  nüfusu havi ve 288 hane  bulunmaktadır.
1899
İslam kadın : 14.729
İslam erkek : 15.287
1900
İslam toplam: 31.196
1901
İslam toplam: 30.768
1902
İslam toplam: 31.056
1904
İslam toplam: 31.480
1906
    Kaza-yı  mezkur merkeze merbut 48 karye ile Hanbarçın Nahiyesi ve 20,577’ si erkek 19375’i kadın olmak üzere ceman 39.952 nüfusu şamildir.
 Nüfusu mezkurenın 114’ü Rum, 74’ü Ermeni ve mütebakiyesi Müslüm’dür
1906
Merkez 1.870 kadar nüfusu ve takriben 288 hanedir.
1907
Ermeni: 74    Rum: 114
İslam: 39.764  kadın: 19.375  erkek: 20.577
Yekun:39.952
Kura:114
Nahiye: 1
1908
Nüfus yekün:  39.952
Nüfus kadın:   19. 375
Nüfus erkek:   20.577
YILLARA GÖRE EMİRDAĞ TOPLAM NÜFUSU
1885    16.575
1880    23.313   (Artış yoğun Türkmen göçünden kaynaklanmaktadır.)
1893    23.954
1894    23.903
1895    27.861
1897    29.835
1899    30.418
1900    31.196
1901    30.768           
1902    31.056
1904    31.480
1906    39.952      (1907 ve 1908’de de aynı sayı verilmiştir.)
1927    44.376      
1935    47.579
1940    51.856
1945    55.721
1950    61.547
1955    65.755
1960    73.481
1965    74.808      (Avrupa’ya göç yoğunlaşmıştır.)
1970    72.051
1975    66.540
1980    62.724
1985    64.128
1990    55.543     (1988’de Bayat ilçe yapılmıştır.)
2000    47.396
2007     46.199
2008     43.706
2009     42.848
2010     42.111  
2011     40.936                                   
2012     39.391                                     
2013     38.991                                          
2014     38.269                                         
2015     37.246                               
2016     37.045  

GAYR-İ MÜSLİM NÜFUS
1885                    61
1888                  3 Rum      58  Ermeni
1893                  9 Rum      58  Ermeni
1906                114 Rum    74  Ermeni
1907                114 Rum     74  Ermeni