Başarıya Ulaşmak

İnsanların kendilerini ifade edebilmelerinin bir yolu da teşkilatlanarak düşünce ve eylem birliği içinde etkinlikler düzenleyip kamuoyu önüne çıkmaktır.  Düşünen, konuşan, yazan ve üreten insanların çektiği fikir çilesi, zaman içerisinde ortak akılla hareket etme ihtiyacını ortaya koyar. Burada sosyal farkındalık yaratma isteği devreye girerek belirlenen amaçlar doğrultusunda birliktelik sağlanıp hizmetler üretilmeye başlanır. Hedeflenen gaye, başarıya ulaşmaktır.
       Tek seçicilik, tek adamlık, tek seslilik, tek irade olma devri artık tarihe karışmıştır. Artık toplum yararına hizmet üretmek için birleşme devri gelmiştir. Herkes bilgi, görgü ve yeteneği oranında hizmete katılır ve destek verir. Büyük ideallere; önyargısız, çıkarsız düşüncelerle, halis ve gönülden atılan niyetlerin bir adımı başlanır. Geçmiş ve gelecek bir bütün olarak algılanarak içinde yaşanılan toplumun yüksek hedeflerine doğru yol alınır.
     Kurumsal kimlikte; ‘’ben’’ değil , ‘’biz’’, ortak akıl, ekip çalışması, çok seslilik, iş bölümü yapma konuları temel ilkelerdir. ‘’Biz’’ kavramını, “Birbirini tamamlayan yetenek ve becerilere sahip kişilerden oluşan ve kendilerini topluca sorumlu hissederek ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan kişilerin oluşturduğu yapılar” olarak tanımlamak mümkündür.
      Kurumsal birliği oluşturan bireyler; girişken, bilgili, cesur ve cesaret verici, farklılıkları uyumlaştıran ve uzlaştıran kişilikte olmalıdır. ’’Biz’’in içindeki her fert; sorumluluk paylaşımından asla kaçınmamalıdır. Başarı veya başarısızlıkta herkesin eşit payı olmalıdır. Kişiler arasındaki güven ancak böyle sağlanabilir. Görüş ve düşüncede açıklık ve netlik, bağlılıkta sadakat, davranışlarda istikrar, dürüstlük ve doğruluk birlikte iş yapanların değişmez şiarıdır.
     Çalışma alanında en iyi olarak kabul edilen örgütlenme şeklini örnek alarak ve kıyaslama yaparak başarının sırrını çözmek üzere son zamanlarda ‘’benchmarking’’ kavramı öne sürülmektedir.  Ülkemiz için yeni olan bu kavram, örnek edinme, örnek alma, nirengileme, kıyaslama şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Kıyaslama tekniği olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni başarı yolu,  ölçülebilen ve gözlemlenebilen her şeyin kıyaslama çalışmasına temel olabileceğinden hareketle, en iyi uygulamaların araştırılması ve uyarlanması sürecidir. Bu kıyaslama, aynı zamanda herhangi bir çalışma ve iş alanının, strateji tespitinde ve performans ölçümünde işteşin en iyileriyle karşılaştırma yaparak başarıya ulaşmanın bir yönetim tekniğidir.
      Amacı, başarıya ulaşmak olanlar, tıpkı Kartacalı Hannibal’ın Alp dağlarını geçmek için söylediği söz gibi “Ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol yapacağız” diyerek hedeflerine ulaşırlar.

Add comment