22 eylül( 97.YILIN ANISINA)
   Arif  Bey, İzmir’in  işgali üzerine Bursa üzerinden Eskişehir’e gelerek milli direnişin ateşini alevlendirdi. Seyitgazi’de kendisine karşı yapılan başarısız silahlı saldırıdan sonra Emirdağ’a geçti. Arif Bey; Emirdağ’da Kuva-yı  Milliye, Redd-i İlhak, Müdafa-i Hukuk, Karakeçili Alayı cemiyet ve askeri birliklerinin kuruluşuna ve teşkilatlanmasına öncülük etti. Eskişehir ve Afyon yöresinde Milli  Mücadele’nin  etkin hâle gelmesi için olağanüstü çalışmalar yaptı.
    Bu arada değerli dostum Prof.Dr. Ahmet Altıntaş, Mustafa Kemal  Paşa ile Yarbay Arif  Bey’in yazışmalarını ortaya çıkararak Emirdağ halkının Milli Mücadala’ye olan katkı ve desteğini bir kez daha farklı açıdan ortaya koydu.
    Karşılıklı olarak 15şifreli yazışmanın yer aldığı 19 Ağustos 1919’da başlayıp 14 Nisan 1920’ye kadar devam etmiştir. Arif  Bey bu yazışmalarda, ‘’ Karahisar Havalisi Kuva-yı Milliye Kumandanı Arif’’ , ‘’ Afyonkarahisar Havalisi Kuva-yı Milliye Kumandanı Arif’’ , ‘’ Karakeçili Kaymakamı Arif ‘’ , ‘’Arif’’ ünvanlarını kullanmıştır.
   Mustafa kemal Paşa da cevabi yazışmalarında Arif Bey’e; ‘’Sincanlı’da Karahisar Kuvayi Miliye Kumandanı Arif  Bey’e ‘’ , ‘’Arif Beyefendi’ye ‘’ ,  ‘’Aziziye’de Kuva-yi Milliye Kumandanı Arif Beyefendiye ‘’ diye hitap etmiştir.
     Arif Bey bu yazışmalarında yaptığı çalışmalarla ilgili Mustafa Kemal Paşa’ya bilgi vererek ‘’en tehlikeli görevleri’’ üstlenmeye hazır olduğunu belirtir.
    Arif  Bey komutasındaki Karakeçili Milli Alayı, Milli Mücadele’de görevlendirildiği  çok önemli harekatları başarıyla yerine getirmiştir.Bunlar arasında Alaşehir Kongresine katılmış, 1. ve 2. Bozkır İsyanlarının bastırılmasında verilen görevi başarıyla tamamlamıştır. Anzavur İsyanında görevlendirilmesi de  Nutuk 2.Cilt 36.sayfada Atatürk şöyle belirtilir: ‘’Bizim bu isyan bölgesine gönderdiğimiz kuvvetler şunlardı; iki tabur piyade, sekiz makinalı tüfek, iki sahra ve iki dağ yopundan kurulu Arif  Bey müfrezesi…’’
Beypazarı İsyanı da Karakeçili Alayı tarafından bastırılmıştır.
    Bu yazışmalardan birkaç örnek  vermek yerinde olacaktır:
1.
Afyonkarahisar    19 Ağustos 1335 [19 Ağustos 1919]
Muhterem Vatanperver Kumandanım Efendim Hazretlerine
Hak-ı kemteranemdeki lütuf ve itimadlarına karşı derece-i emin ve şükranımı arza vesile bulamadım ise de (…..) efrad-ı alimle mal ve canımızla maiyet buyurduğunuz (…….) vatanperveranede feda etmek suretiyle (……) itimad-ı samilerine liyakata çalıştığımı arz ederim. Saye-i ısrarlarından Afyonkarahisar muhitinin hemen hakimiyet-i milliye dairesinde idare ettirerek bir serbesti nail olduğunu arz eder ve inşallah kariben 200 mevcutlu değerli ve mühim bir kuvvet ile Alaşehir Cephesi’ne azimet edeceğimden ve 2 mah evvel teşebbüs ettiğimiz halde müracaatları …… uğrayan ….. himaye-i vatanperveraneleriyle…… husul bulmuş takarrüd eden teşebbüs-ü dindarane ve merhametimiz…… muvaffakiyet olur ise bunu zat-ı asilane ve kerimanelerine medyun bulunduğumu ….. merdane kumandanlarına ……. sabık kumandanım Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine selavet ve muhabbetiniz için emin ve sadık bir kuvvete lüzum görüldüğü taktirde laakal 100 cengaver dilaveriyle süvari olarak yetişmek üzere her nerde bulunursam bulunayım hemen emir burulmasını bütün kalbimle azr-u beyan ellerinizden öperim.
Karakeçili Kaymakamı Arif    ( ATASE, ATAZB, Kl. 13/73. )

2.
Paşa Hazretlerine
Evvela ellerinizden öperim. Kumanda hususunda cepheden yeni geldiğim için yalnız Refet Bey’den emri alileri vecihle tebliğgat ve teşvikatta bulundum. Şimdi maiyetimde ve hal-i ictimada 100 kadar …….(……) süvari ve 25 kadar piyade vardır. 1 haftada 2 misline iblağ olunabiliyor efendim.
Hususi maruzat
Size olan itimat ve muhabbetimin derecesini ve acizlerin ahlakını bilirsiniz. Dünyada bir kabahatim varsa mertliktendir. Bu yüzden pek çok karaskarlarım var. Şahsı devletlerine ait olan itimat ve millet ve vatan gibi acizlerine karşıda bu havalide öteden beri emniyet ve itimat vardır. Bendeniz de bunu açmış olduğunuz tarik-i muhabbette hiss-i imtisal çalışıyorum ve çalışmaktayım. Fedakar-ı samimiyle size ve muhabbetdar arkadaşlarım da her vakit sadık ve fedakarane en tehlikeli işleri görmeyi emir buyurunuz efendim
Arif    ( ATASE, ATAZB, Kl. 27/16ad.)

3.
Ankara                        18.4.36 [18 Nisan 1920]
Aziziye’de Kuva-yi Milliye Kumandanı Arif Beyefendiye
Cevap 16 Nisan tele.
Bu mühim günlerimizde vatanın işine yapılan mesturin(?) ve nifak açanlara verdiğiniz cezadan ve vahdet-i milliyemizin siyaneti için mesbuk-u mesaiden dolayı zat-ı alileri için maiyetlerine muhabbet tebrik ve teşekkür eder devam-ı muvaffakiyetlerinizi temenni ederiz efendim.
Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal    (ATASE, ATAZB, Kl. 27/79.)

        Bu konudaki geniş bilgi ve belgeleri,’’Milli Mücadele’de Emirdağ’’ adıyla Prof. Dr. Erol Kutlu, Prof. Dr. Osman Köksal, Prof. Dr. Sadık Sarısaman, Prof. Dr. Kemal Yakut, Prof. Dr. Ahmet Altıntaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen  panel notlarının  tarafımızdan düzenlendiği  kitapta bulmak mümkündür.
  Emirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun  97. Yıldönümümde şehit ve gazilerimizi rahmetle anarak aziz ruhlarına Fatihalar gönderiyorum. Ahmet URFALI