Emirdağ halkı, Milli Mücadele’ye mal ve canıyla gönüllü olarak katılmış, bütün gücüyle Kuva-yı Milliye’nin içinde yer almış, düzenli ordunun kurulmasıyla da askeri birliklerde verilen görevleri canı pahasına yerine getirmişlerdir.
Emirdağ’da Milli Mücadele hazırlıklarını şu başlıklarda inceleyebiliriz:

1-Kuva-yı Milliye ve Karakeçili Milli Alayı’nın Kurulması

Kuva-yı Milliye, fiili işgallere karşı asker-sivil milliyetçi/vatansever insanlar tarafından kurulan silahli milis birlikleridir. Bu birlikler; müfreze, milli müfreze, mücahidin,çete, alay ve tabur adlarıyla da anılır. Kuva-yı Milliye’nin asli görevleri arasında; düşmana karşı silahlı direniş yapmak, sabotaj düzenlemek, asker ve kanun kaçaklarıyla mücadele etmek, asayişi sağlamak, iç isyanları bastırmak, halkı düşmana karşı örgütlemek, askere iaşe ve teçhizat sağlamak bulunmaktadır. Kuva-yı Milliye, 15 Mayıs 1919’da kurulmuş, 2 Ocak 1921’de düzenli orduya katılmışlardır. Bu cümleden olarak Emirdağ’da Arif’in önderliğinde Kuva-yı Milliye’nin öncü birliği Karakeçili Milli Alayı, Ağustos 1919’da kurulmuştur. Arif Bey Ankara’yla yazışmalarında ‘Karahisar Havalisi Kuvay-yi Milliye Kumandanı Arif ‘ ünvanını kullanmıştır.

2- Kuva-yı Milliye’ye Çetelerin Katılımının Sağlanması

Müftü Hüseyin Fevzi Efendi, Milli Mücadele'ye katılım gayretleri içinde Emirdağ ve çevresinde mevcut çetelerle irtibat kurarak onları vatan hizmetinde yanlarında olmalarını istemiştir. Buna bağlı olarak Balcamlı Yusuf, Çukurcalı İbrahim, Yazılı'da bulunan Osman, Bavurdu'da bulunan Yörük Eyüp, Bayat yöresindeki Sinan ve efradı mukavemet hareketine dâhil olmuştur. Nuri Bey ve Müftü Hüseyin Fevzi Efendi çalışmalarını yürütürken, öte yandan da Arif Bey fiili olarak teşebbüslerini sürdürmüştür.

3- Yardım Toplanması

Ocak 1921-Temmuz 1921 tarihleri arasında Hilal-i Ahmer Cemiyet (Kızılay) ’nin Anadolu’da teşekkül eden şubelerince 65.000 lira toplanmıştır. Aziziye’den 5.000 kuruş yardım sağlanmıştır.
Emirdağ’dan Kuva-yı Milliye’ye 230 Çarık, 30 çarık ipi, 220 yemeni, 17 fişeklik, 15 silah, 805 cephane, 137 binek hayvanı toplanarak teslim edilmiştir.

4- Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin Kurulması

Sivas Kongresi'nin ardından Yusufbeyzade Abdülkadir Abdil Ağa) reisliğinde 64 kişilik "idare heyeti ile yardımcı heyeti" ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Aziziye Şubesi tesis edilmiştir.
Aziziye Redd-i İlhak Cemiyeti ise 1 Ağustos 1919’da kurularak faaliyete başlamıştır.

5- Tekâlif-i Milliye Emirlerine Uyulması

Emirdağ halkı, Milli Yükümlülük Emirlerine gönüllü olarak katılarak kurulan komisyona, ordunun ihtiyaç duyduğu araç-gereci ve diğer malzemeyi tedarik ederek vermiştir.
Deli Battal’ın yün çorabı ile çarıklarını komisyona teslim etmesi hadisesi bu çerçevede gerçekleşmiştir.6-Gönüllü Birliklerin Cepheye Sevk Edilmesi

Yunan Ordusu, Uşak üzerinden Afyonkarahisar'ı tehdit etmeye başladığında Bolvadin ve Aziziye havalisinden 500-600 kadar milis atlı Afyon’a gelmiş, düşman karşısına cepheye gönderilmiştir.2 Teşrin evvel 1336 tarihli bir şifrede "Bolvadin ve Aziziye havalisinden 1000'den fazla efradın celb" edildiği belirtilmiştir. Emirdağ’dan 882 genç Reşit Bey komutasında cepheye sevk edilmiştir.

7- İsyanların Bastırılması

Karakeçili Alayı: Bozkır, Düzce ve Beypazarı isyanlarının bastırılmasında etkin görevler üstlenmiştir.

8- Yerel Kongrelere Katılım

Emirdağ Heyeti, Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) ile Milli Mücadele’nin son kongresi olan Afyon Kongresine katılmıştır. (2 Ağustos 1920)

9-Çetelerin Milli Mücadele’de görev alması

Reşit Bey emrinde hareket eden Kara Ahmet Efe, Karabağ ve Çukurcak’tan pek çok silah toplayarak Karahisar Heyet-i Merkeziyesi’ne göndermiştir.

10- Süvari Birliği Merkezi

Aziziye, Yunan ordusunu gözetlemek, ilerlerse savaşarak düşmanı geciktirmekle görevli Süvari Grubunun Merkeziydi. 5.Süvari Grubu olarak adlandırılan birlik, Fahrettin Altay komutasındaydı.

11- Yörede Asayişin Sağlanması

Yörede asayişi bozmakta direnen Kara Hüseyin ve Gül Ahmet çeteleri bertaraf edilmiştir.

Başlıklarını çok kısa bilgilerini verdiğimiz hazırlık safhası olayları tek tek ileryen yazılarımızda ele alınacaktır.