Ülkemizde 17.Ağustos.1999’daki Marmara Depremi ve 12.Kasım.1999’daki Düzce Depreminden sonra jeolojik ve jeoteknik çalışmaların önemi daha da artmıştır. Bilindiği gibi ülkemiz tektonik olarak çok hareketli bir konumda olup; kuzeyinde Doğu – Batı istikametinde uzanan Kuzey Anadolu Fayı, doğusunda Doğu – Güneybatı istikametine doğru uzanan Doğu Anadolu Fayı, batısında ise çöküntü ve yükselim havzaları ile küçük çaplı çok miktarda fay bulunmaktadır. Bu yüzden ülkemizin jeolojik yapısını bilinmelidir. Çünkü her türlü tedbiri aldıktan sonra ancak güvenli bir şekilde yaşanılabilir.

Özellikle 1. ve 2. Derece deprem bölgelerinde yer alan yerleşim yerleri için bu çalışmaların yapılması işi, yasa ve yönetmeliklerle zorunlu kılınmıştır.

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Makine Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan jeolojik ve jeoteknik çalışmalar; Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’nin yerleşime uygunluğunu ortaya koyacaktır.

Bu çalışmalar kapsamında jeoteknik sondaj başta olmak üzere; jeofizik ölçüm; sondajlardan alınan numunelere uygulanacak “örselenmiş numune, örselenmemiş numune ve karot numuneleri” alınarak laboratuar deneyleri ve ayrıntılı etüt çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda da daha sağlıklı, daha hızlı gelişen yerleşim yerleri ile organize sanayi bölgeleri oluşturulmuş olacaktır.