ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAŞANMASIN

Gösterim: 1968
24100.jpgAfyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada; "28 Aralık 2008 tarih ve 27094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kararma göre mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimlerinin çevreci bir anlayışla yapılması arzu edilmektedir. Bu gaye ile aşağıdaki tedbirlerin alınması lüzumlu görülmüştür" denildi.
Ayrıca Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada; "Seçimle ilgili olarak yürütülecek propaganda ve benzeri çalışmalarda çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek tutum ve davranışlardan kaçınılması, istendi. Gürültünün önlenmesi, seçimlerde propaganda maksadıyla kullanılacak el ilanları, broşür, afiş, bayrak, flama ve benzeri malzeme tüketiminin azaltılması, kullanılan malzemelerin geri kazanımı mümkün olan malzeme olması, çevrenin korunması ve ülkemizde çevre şuurunun geliştirilmesi bakımından önem arz etmektedir" denildi.
KURALLARA UYMAYAN PARTİLERE CEZA

29 Mart mahalli İdareler seçimleri ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamanın son kısmında ise; "İletişimde gereksiz bildiri, broşür ve zarf kullanımdan kaçınılması, tanıtım ve propagandalarda mümkün olduğunca elektronik imkanların kullanılmasının sağlanması, kullanılacak olan afiş, poster, flama vb. gereçlerin kağıt, bez vb. geri kazanılabilir ve tabiatta çabuk bozulabilir maddelerden yapılması; Cadde, sokak, meydan vb, yerlere elden, taşıtlardan ve uçaklardan gelişigüzel propaganda malzemesi atılmaması, açık hava toplantıları vb. organizasyonlarda tertip heyetince, katılımcılara çevre duyarlılığı konusunda gerekli bilgilendirme ve açıklama anonslarının yapılması, mitinglerden sonra asılan afiş, bayrak gibi gereçlerin toplatılması, ortaya çıkan atık malzemelerin ambalaj atığı yönetim sistemi içinde toplanmasının sağlanması ve geri kazanmanı sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması gerekli olup, bu hususlara uymayanlar hakkında 2872 sayılı. Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (r) bendi uyarınca idari işlem yapılması, Sesli propaganda araçlarının kullanımında Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde verilen sınır değerlen aşmaması, susturucu vb. ses giderici özellikleri olmayan taşıtların-Seçim propaganda ve faaliyetlerinde kullanılmaması, korna vb. cihazlarla ayrıca gürültü yapılmaması gerekli olup, bu hususlara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (h) bendi uyarınca idari işlem yapılması, Görüntü, kirliliğini önlemek gayesi ile; Aday veya partilerin seçim merkez ve büroları dışında ve belediyelerin izin -verdiği -yerler haricinde afiş, poster ve flama asılmaması, yapıştırılrnaması, Kullanılacak afiş, poster vb. duvar ilanlarının, İl ve İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek yerler dışında asılmaması, yapıştırılmaması, Özel bina. ve konutların (mülk sahibinden izin alınmadan), kamu binaları ile resmi dairelerin, tarihi, kültürel ve turistik binaların, okulların, mabetlerin duvarlarına, anıtlar, trafik levhaları, aydınlatma lamba ve direkleri ile parklardaki donatı ekipmanları ve şehir mobilyaları, yollar, cadde, sokak ve kaldırımlara afiş, poster ve flama aşılmaması, yapıştırılmaması, ; bu hususlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapılması ve ülkemizde seçim kampanyasının görüntü ve gürültü kirliliği doğurmadan, çevreye duyarlı şekilde yapılmasının temini hususunda" denildi.

Comments are now closed for this entry